Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

Нормативні документи

 

Документи та інші матеріали, що ЗВО може надавати експертам в разі потреби

Документи та інші матеріали КНУТШ та посилання на них

1. 

Місія ЗВО

 

2.  

Стратегія ЗВО

Стратегічний план розвитку Університету на період 2018-2025 року затверджений Вченою радою Університету 25 червня 2018 року

3. 

Статут

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затверджений наказом МОН України від 22.02.2017 р. за №280

4. 

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга редакція), введено в дію наказом ректора № 170-32 від 11 квітня 2022 року

5.                  

Документ ЗВО, яким регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм та посилання на нього

Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга редакція), введено в дію наказом ректора № 170-32 від 11 квітня 2022 року

 

 

Наказ ректора від 05.03.2018 року за №158-32 "Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм".

 

Лист заступникам деканів факультетів / заступникам директорів інститутів з навчальної роботи, головам науково-методичний (навчально-методичних) комісій факультетів/інститутів від 19.02.2018 року за №056/116 "Щодо підготовки описів освітніх програм до затвердження".

 

 

Наказ ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 "Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного працівника".

 

Додаток 1: форма опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми;

 

Додаток 2: інструкція по заповненню опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми;

 

Додаток 3: структура інформаційного пакету;

 

Додаток 4; основні засади функціонування інформаційного пакету;

 

Додаток 5; форма опису робочої навчальної програми дисципліни;

 

Додаток 6: інструкція по заповненню робочої навчальної програми дисципліни;

 

Додаток 7: форма надання інформації про кваліфікацію, наукові досягнення і досвід роботи науково-педагогічних працівників.

 

 

6. 

Документальне підтвердження взаємодії структурних підрозділів у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Наказ ректора "Про склад Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 26.12.2018 року за №1194-32.

 

ПОЛОЖЕННЯ про Науково-методичну раду Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наказом ректора від 14 листопада 2018 року за №1037-32

 

Тимчасове положення про Сектор моніторингу якості освіти

 

SWOT-аналіз

7. 

Документальне підтвердження участі здобувачів освіти та студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості

Наказ ректора "Про склад Науково-методичної ради  Київського національного університету імені Тараса Шевченка" від 26.12.2018 року за №1194-32

 

Склад Вченої ради

 

8. 

Документ про порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних дисциплін

Наказ ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 "Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного працівника".

 

Додаток 5: форма опису робочої навчальної програми дисципліни;

 

Додаток 6:  інструкція по заповненню робочої навчальної програми дисципліни;

 

9. 

Документи та інші матеріали, що підтверджують виявлені/усунені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості

Наказ ректора "Про внесення змін до наказу від 11.08.2017 за №729-32 в частині затвердження форми опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми" від 05.07.2019 року за №595-32.

 

Наказ ректора "Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм" від 08.07.2019 року за №601-32

 

10. 

Посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та вимоги до вступників

Додаток до Правил прийому, у якому визначені мінімальні бали ЗНО (для бакалаврських програм)

Документи, що визначають вимоги до вступних випробувань

http://vstup.univ.kiev.ua/

11. 

Документ, який регламентує порядок вибору дисциплін

Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін

 

Інструкція з реєстрації студентів в системі автоматизації навчального процесу Київського Національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення вільного вибору навчальних дисциплін.

 

12. 

Графік організації освітнього процесу

на 2022/2023 навчальний рік

на кожен рік оновлюється

13. 

Документ, який визначає порядок поновлення на навчання

Додаток до правил прийому

ПОРЯДОК поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

14.              

Положення про проведення конкурсу на заміщення посад або інший документ, що регламентує обрання викладачів

Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

Оголошення про конкурс

 

15.              

Документ, що регламентує систему професійного розвитку викладача

http://www.ipe.knu.ua/

16.              

Документи щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання

Розпорядження ректора «Про створення комісії з матеріального заохочення» від 10.12.2018р. за №113

 

17.              

Документи, що містять положення про академічну мобільність, про визнання іноземного диплому.

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29.06.2016 р.

 

18.              

Документи, що подаються студентами, яким були визнані результати навчання

Зразки

19.              

Договори про академічну мобільність

Форми

20.              

Результати опитування здобувачів вищої освіти, які пройшли навчання чи окремі програми за кордоном

У розробці

Відділ академічної мобільності

21.              

План/програма роботи підрозділу/особи, що координує діяльність з інтернаціоналізації

Положення про відділ міжнародного співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка

22.              

Посилання на сайт щодо інформації про інтернаціоналізацію

http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/

23.              

Вимоги до виконання кваліфікаційних робіт

Документ, що містить процедуру проведення контрольних заходів

Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга редакція), введено в дію наказом ректора № 170-32 від 11 квітня 2022 року

24.              

Документи, які підтверджують наявність механізмів та процедур запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга редакція), введено в дію наказом ректора № 170-32 від 11 квітня 2022 року

25.              

Документи та інші матеріали, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності

Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга редакція), введено в дію наказом ректора № 170-32 від 11 квітня 2022 року

 

Етичний кодекс

 

26.              

Документи, які регулюють перебування особами з особливими освітніми потребами в ЗВО

Статут

спеціальний навчально-реабілітаційний супровід і вільний доступ до інфраструктури Університету, відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;

 

Положення про організацію освітнього процесу

12.3.8. Університет забезпечує учасникам освітнього процесу (у т. ч. іноземним громадянам і здобувачам освіти з особливими потребами) безперешкодний доступ до навчально-методичного забезпечення, бібліотечних ресурсів, наукометричних баз даних, надання їм фахової консультаційної підтримки, тощо, а також належне технічне оснащення аудиторного фонду та гуртожитків, надає підтримку випускникам у працевлаштуванні.

 

Концепція розвитку інклюзивної освіти "Університету рівних можливостей"

 

Пам‘ятка про правила комунікації із людьми з інвалідністю

 

Порядок супроводу осіб з інвалідністю 

 

27.              

Документ, який регламентує політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій

Етичний кодекс університетської спільноти

 

3.3. Етичні норми діяльності адміністрації

запобігати конфліктним ситуаціям, а в разі їх виникнення – розв’язувати на основі неупередженого, прозорого та докладного вивчення;

 

Положення про Постійну комісію Вченої ради з питань етики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

Електронна приймальня

28.              

Документи та інші матеріали, що унормовують механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти

 

29.              

Документи про права власності на об’єкти, які використовуються у навчальному процесі

 

30.              

Результати опитування здобувачів вищої освіти

Результати UNiDOS

 

 

31.              

Результати опитування НПП та здобувачів вищої освіти

 

 


Основні документи та посилання

Документ

Посилання

Положення про ради роботодавців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_Rad-Robotodavc_2020.pdf

Положення про опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_Oputuvanya_2020.pdf

Концепція впровадження дистанційного навчання в освітній процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/30062020

Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням технологій дистанційного навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка затверджено наказом Ректора від 21.05.20 за №328-32

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poryadok%20zal_ekzf

Концепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка затверджена Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 02.03.20 (Протокол №8)

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/10032020

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Detection-and-preventionf

Алгоритм поселення до студентських гуртожитків Київського національного університету імені Тараса Шевченка

https://studmisto.knu.ua/accommodation/

Навчання іноземних студентів

http://www.univ.kiev.ua/ua/inter-stud

Наука

http://science.univ.kiev.ua/contacts/direction/

Неакадемічна підтримка

Молодіжний центр культурно-естетичного виховання – структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завдання якого - забезпечення цілісності виховної роботи в університеті, що полягає у створенні максимально сприятливих умов для професійного, морального, естетичного розвитку особистості, розкриття її здібностей, формування національної самосвідомості, гуманістичних цінностей і творчого мислення. Результатом подібної культурно-освітньої діяльності є сприяння активній інтеграції української культури до світових культурних процесів, а також знайомству українських студентів із надбанням світової культурної спадщини.

Молодіжний центр культурно-естетичного виховання засновано у 2004-му році шляхом реорганізації колишнього Клубу університету.

http://www.univ.kiev.ua/ua/dep/molod-center/