Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ


СКЛАД КАФЕДРИ


КОНТАКТИ КАФЕДРИ


Кафедра публічної політики як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – КНУ), утворена на позачерговому засіданні Вченої ради КНУ 5 квітня 2021 року.

Кафедра публічної політики сформована шляхом реорганізації низки кафедр Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) й на нових засадах реалізує традиції започатковані її попередниками:

Кафедра публічної політики продовжує здобутки Української школи архетипіки, що виникла як міждисциплінарний науково-практичний напрям досліджень у галузі науки державне управління. Його основу склали аналітична психологія швейцарця Карла Густава Юнга, американська типологія особистості Майєрс-Бріггс, а також роботи українських соціологів Едуарда Афоніна і Олени Донченко, психодіагноста Леоніда Бурлачука, культуролога Сергія Кримського та історика Андрія Мартинова.

Місією кафедри публічної політики є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі публічного управління та адміністрування, які володіють сучасними знаннями та навичками щодо публічної політики та політичного управління, взаємодії держави, бізнесу та громадянського суспільства, спроможні ефективно реагувати на суспільні виклики, аналізувати та моделювати політико-управлінські процеси, прогнозувати політичні, економічні та безпекові ризики, здійснювати експертно-аналітичний супровід діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, приймати ефективні владні рішення, метою яких є соціально відповідальний результат.

Стратегічні цілі кафедри це розвиток професійних компетентностей публічних службовців; науково-методичний і практичний супровід державно-управлінських реформ.

Метою діяльності кафедри є підготовка сучасної політико-управлінської еліти України для системи публічного управління, яка спроможна аналізувати, розробляти і реалізовувати публічну політику та забезпечувати ефективний розвиток сучасних держави і суспільства.

Завданням кафедри є участь у підготовці висококваліфікованих кадрів для системи публічного управління і адміністрування, місцевих органів влади, політичному керівництву через надання теоретичних і практичних знань не тільки під час проведення навчальних занять, а також, під час організації і проведення "круглих столів", семінарів, панельних тематичних дискусій, що присвячені актуальним проблемам розвитку сучасної держави і суспільства, модернізації системи публічного управління, визначення стратегічних цілій публічної політики транзитивного суспільства.

Важливим напрямом діяльності кафедри, покликаним забезпечити підготовку широкого кола управлінців, насамперед державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, є надання здобувачам вищої освіти сучасних знань щодо сутності та змісту публічної політики і політичного управління, особливостей їх формування та реалізації.