УКР    ENG
      

Видання кафедри


KАФЕДРА ГЛОБАЛЬНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ


 

Читати

Національна безпека в контексті європейської інтеграції України: підручник / Г. П. Ситник, М. Г. Орел; за ред. Г. П. Ситника. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2021. 372.. с.

 

Викладено концептуальні засади національної безпеки та комплексну характеристику глобалізаційно-інтеграційних чинників, які здійснюють вплив на її забезпечення. Здійснено системне осмислення взаємопов'язаних проблем національної безпеки для переходу від її теоретичних підвалин до практичного застосування фахівцями, які здійснюють дослідження у вказаній сфері та на яких покладаються експертно-аналітичні й консультативно-дорадчі завдання щодо реалізації політики національної безпеки України у контексті її євроінтеграційних завдань.
Для аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи перепідготовки державних службовців та всіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки.

 

Читати

Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки: (системні, політичні та економічні аспекти): словник-довідник / С.П.Завгородня, М.Г.Орел, Г.П.Ситник [уклад.] /за заг.ред. Д.В.Неліпи, Є.О.Романенка, Г.П.Ситника, Київ: Видавець Кравченко Я.О., 2020, 380 с.

 

Словник-довідник є першим україномовним виданням, яке розкриває зміст найбільш уживаних категорій, понять (термінів), що відображають системні, політичні та економічні аспекти публічного управління та адміністрування у сфері національної безпеки та враховують сучасний стан теоретичних досліджень у вказаній сфері. Видання розраховане передусім на фахівців-управлінців, які досліджують та вирішують проблемні питання щодо забезпечення національної безпеки, проте може бути корисним для здобувачів вищої освіти, науковців, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також широкого кола читачів.

 

Читати

Публічне управління у сфері національної безпеки : підручник / Г. П. Ситник, М. Г. Орел ; за ред. Г. П. Ситника. – К. : ВПЦ "Київ-ський університет", 2022. – 464 с.

 

Викладено філософсько-методологічні основи й інституційні засади публічного управління у сфері національної безпеки, а також практичні ас-пекти діяльності органів державної влади щодо її забезпечення. Здійснено системне осмислення взаємопов'язаних проблем національної безпеки та переходу від її теоретичних підвалин до практичного застосування фахів-цями, на яких покладаються експертно-аналітичні, консультативно-дорадчі й організаційно-розпорядчі завдання у сфері національної безпеки.
Для студентів, аспірантів закладів вищої освіти, слухачів системи пе-репідготування державних службовців і всіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки.

 

Читати

Зовнішня політика та національна безпека : навч. посіб. / Г. П. Ситник, Д. В. Неліпа, М. Г. Орел ; за ред. Г. П. Ситника. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. – 208 с.

 

Викладено теоретичні основи сучасних міжнародних відносин, детер-мінанти, які визначають безпековий складник зовнішньої політики держав, та інституціональні засади державної політики України у сфері націона-льної безпеки. Здійснено системне осмислення взаємозв'язку проблем формування безпекового складника зовнішньої політики та національної безпеки і – на цій основі – переходу від його теоретичних підвалин до практичного втілення фахівцями, на яких покладаються відповідні експе-ртно-аналітичні, консультативно-дорадчі й організаційно-розпорядчі за-вдання у сучасних умовах державотворення.
Для студентів, аспірантів закладів вищої освіти, слухачів системи перепідготування державних службовців і всіх, хто цікавиться пробле- мами формування та імплементації безпекового складника зовнішньої політики держави.

 

Читати

Основи стратегічного планування національної безпеки : навч. посіб. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел ; за ред. Г. П. Ситника. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. – 208 с.

 

Викладено концептуальні засади стратегічного планування, детермі- нанти формування стратегій національної безпеки та інституційні засади стратегічного планування у сфері національної безпеки України. Здійснено системне осмислення взаємопов'язаних детермінант формування страте-гій національної безпеки і практичних аспектів стратегічного планування у зазначеній сфері для використання фахівцями, на яких покладаються екс-пертно-аналітичні, консультативно-дорадчі й організаційно-розпорядчі за-вдання щодо забезпечення національної безпеки.
Для студентів, аспірантів закладів вищої освіти, слухачів системи пе-репідготовки державних службовців і всіх, хто цікавиться проблемами на-ціональної безпеки.

 

Читати

Воєнно-політичні конфлікти та міжнародна безпека: курс лекцій / Г.П.Ситник. К: ТОВ "САК Лтд.", 2023. – 92 с.

 

У лекціях розкрито сутність воєнно-політичних конфліктів, основи їх аналізу, елементи класичної моделі міждержавного протиборства, технології та інструменти врегулювання вказаних конфліктів. Викладено основи міжнародного права щодо забезпечення міжнародної безпеки та гуманітарного права, що застосовується у збройних конфліктах, а також наведена характеристика систем колективної безпеки.
Для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» за освітніми програмами «Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки». Водночас вони також можуть бути корисними і для фахівців, на яких покладаються аналітичні, консультативно-дорадчі й організаційно-розпорядчі функції щодо забезпечення національної безпеки та слухачів системи перепідготовки державних службовців.

 

Читати

Сучасні проблеми розвитку теорії національної безпеки: курс лекцій / Г.П.Ситник. К: ТОВ "САК Лтд.", 2023. – 136 с.

 

У лекціях розкрито концептуальні та ціннісні засади дослідження національної безпеки, а також політичні та управлінські аспекти її дослідження, які дозволяють забезпечити студентів систематизованими знаннями про сучасні проблеми розвитку теорії національної безпеки та можливі підходи до їх вирішення.
Для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)». Вони можуть бути корисними і для фахівців, на яких покладаються аналітичні, консультативно-дорадчі й організаційно-розпорядчі функції щодо забезпечення національної безпеки та слухачів системи перепідготовки державних службовців.

 

Читати

Політико-правове забезпечення публічного управління у сфері національної безпеки: курс лекцій / Г.П.Ситник. К: ТОВ "САК Лтд.", 2023. – 142 с.

 

У лекціях розкрито роль політичної влади, імплементація політичних рішень у сфері національної безпеки, конституційні та нормативно-правові засади публічного управління у вказаній сфері, що дозволяє забезпечити студентів систематизованими знаннями щодо політико-правового забезпечення публічного управління у сфері національної безпеки.
Для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за спеціальністю «Національна безпека (за кремими сферами забезпечення і видами діяльності)». Вони також можуть бути корисними і для фахівців, на яких покладаються аналітичні, консультативно-дорадчі й організаційно-розпорядчі функції щодо забезпечення національної безпеки та слухачів системи перепідготовки державних службовців.

 

Читати

Організаційно-правові засади забезпечення воєнної безпеки України: курс лекцій / Г.П.Ситник. К: ТОВ "САК Лтд.", 2023 – 112 с.

 

У лекціях розкрито концептуальні, політико-правові та організаційно-управлінські засади дослідження та забезпечення воєнної безпеки України, які дозволяють розв’язувати складні спеціалізовані завдання щодо адекватного реагування на загрози національним інтересам України у воєнній сфері в сучасних умовах державотворення.
Для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)». Вони також можуть бути корисними і для фахівців, на яких покладаються аналітичні, консультативно-дорадчі й організаційно-розпорядчі функції щодо забезпечення національної безпеки та слухачів системи перепідготовки державних службовців.

 

Читати

Конкурентоспроможність держави та національна безпека: курс лекцій / Г.П.Ситник. К: ТОВ "САК Лтд.", 2023. – 86 с.

 

У лекціях розкрито концептуальні засади дослідження конкурентоспроможності держави та фактори, які визначають її безпекову складову: ефективність державної політики; стійкість соціального порядку (політична стабільність); глобальні проблеми безпеки та виконано аналіз: пріоритетів зовнішньої політики США, Китаю, Росії, Франції та Японії у контексті забезпечення їх конкурентоспроможності у сфері безпеки; впливу конкурентоспроможності держави на її воєнну могутність; факторів і видів суспільно-політичної дестабілізація як загрози конкурентоспроможності держави.
Для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)». Вони також можуть бути корисними і для фахівців, на яких покладаються аналітичні, консультативно-дорадчі й організаційно-розпорядчі функції щодо забезпечення національної безпеки та слухачів системи перепідготовки державних службовців.

 

Читати

Основи теорії управління у сфері національної безпеки: курс лекцій / Г.П.Ситник. К: ТОВ "САК Лтд.", 2023. – 174 с.

 

У лекціях розкрито системне уявлення про управління та безпеку в соціальних системах та методологічний інструментарій управління у сфері національної безпеки, які дозволяють сформувати у студентів систему знань щодо основ теорії управління у сфері національної безпеки.
Для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)». Вони також можуть бути корисними і для фахівців, на яких покладаються аналітичні, консультативно-дорадчі й організаційно-розпорядчі функції щодо забезпечення національної безпеки та слухачів системи перепідготовки державних службовців.

 

Читати

Ситник Г. П., Зубчик О. А., Орел М. Г., Штельмашенко М. Г. Політико-правове забезпечення публічного управління та адміністрування: підручник / за ред. Г. П. Ситника. Вінниця: ФОП Кушнір Ю. В., 2020. 504 с.

 

У підручнику, побудованого на системно утворюючих елементах понятійно-категоріального апарату політико-правового забезпечення публічного управління та адміністрування, розглядаються місце та роль політичної влади в публічному управлінні, конституційно-правові та нормативно-правові засади його забезпечення, а також механізми імплементації політичних рішень в публічному управлінні.
Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (освітній рівень — магістр). Водночас, оскільки концептуальні та практичні аспекти політико-правового забезпечення публічного управління та адміністрування розглядаються з позицій системного підходу, він може бути корисним для науковців, аспірантів, слухачів системи перепідготовки державних службовців, усіх, хто цікавиться проблемами становлення сучасної системи публічного управління та адміністрування в Україні.

 

Читати

Виклики національній безпеці у контексті формування нового світового порядку: курс лекцій / Г.П.Ситник. К: ТОВ "САК Лтд.", 2023. – 103 с.

 

У лекціях розглядається геополітична складова формування світового порядку у контексті забезпечення національної безпеки, що дозволяє сформувати сукупність знань про: методи, функції, складові, закони, категорії геополітики та геополітичні епохи; цивілізаційний підхід до історичного процесу та концепцію географічного детермінізму; наукові основи світового порядку та зміну парадигми міжнародних відносин; позиціювання держав в геополітичному просторі у контексті національної безпеки та формування світового порядку. Проаналізовано вплив трансформації світового порядку на забезпечення національної безпеки, що дозволяє сформувати сукупність знань про: геополітичні інтереси держав та національну безпеку України крізь
призму формування нового світового порядку; геополітичний та глобалізаційний контекст забезпечення національної безпеки в сучасних умовах; виклики державному суверенітету крізь призму сучасного етапу глобалізації.
Для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» за освітніми програмами «Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки». Лекції також можуть бути корисними і для фахівців, які в межах своєї професійної компетенції покликані розв’язувати складні спеціалізовані завдання щодо адекватного реагування на загрози національним інтересам України.

 

Читати

Філософія війни та миру: курс лекцій / Г.П.Ситник. К: ТОВ "САК Лтд.",2023. –118 с.

 

У лекціях розкрито проблеми соціального насильства, війни та миру (філософський аспект) та сучасні погляди на війну крізь призму глобалізації та формування багатополюсного світу, що дозволяє сформувати у сукупність знань про: природу та змістовні виміри війни і соціального насильства; уявлення про війну та мир(від філософії стародавнього світу до німецької класичної філософії); сучасні світоглядні уявлення про війну та мир; приховані смисли гібридної війни та безпекові ризики для України; еволюцію способів, форм та цілей збройних конфліктів у ХХІ ст.; сутність революцій у військовій справі та їх вплив на ведення війни; сучасні тенденції глобалізації війни; виклики безпеці України крізь призму руйнації однополярного світу та російсько-української війни.
Для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» за освітніми програмами «Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки». Лекції також можуть бути корисними і для фахівців, які в межах своєї професійної компетенції покликані розв’язувати складні спеціалізовані завдання щодо адекватного реагування на загрози національним інтересам України.

 

Читати

Шипілова Л.М. Стратегічне планування у сфері національної безпеки: курс лекцій / Л.М.Шипілова. К: ВПЦ "Київський університет", 2023. – 143 с.

 

У лекціях висвітлені особливості управлінської діяльності при стратегічному плануванні у сфері національної безпеки, розглянуті нормативні, правові, методологічні аспекти стратегічного планування у сфері національної безпеки.
Для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» ОП Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки.
Вони також можуть бути корисними і для фахівців, на яких покладаються аналітичні, консультативно-дорадчі й організаційно-розпорядчі функції щодо забезпечення національної безпеки.

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com