Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби

У Навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка захищено першу докторську дисертацію за новими вимогами


У докторській спецраді Д 26.001.53, головою якої є Анатолій Рачинський, д.держ.упр., професор, професор кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відбувався захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.


29 вересня 2023 р. на засіданні спецради Д 26.001.53 представлено докторську дисертацію Вікторії Іванової на тему «Механізми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України», виконану на кафедрі глобальної та національної безпеки Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України та повномасштабного вторгнення РФ на територію України, перед національною системою публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки постає нагальна проблема розробки та невідкладного впровадження в публічно-управлінську практику нової парадигми політики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, яка давала б надійні методологічні орієнтири для організації ефективного реагування на загрози зовнішньоекономічного характеру.

На захисті доведено вагомий внесок дисертантки Вікторії Іванової у розв’язання важливої наукової проблеми – теоретико-методологічного обґрунтування механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України в контексті завдань гарантування національної економічної безпеки та європейської інтеграції України, що створює підґрунтя для науково обґрунтованого визначення пріоритетних напрямів і практичних завдань розроблення нових механізмів публічного управління у цій специфічній сфері з урахуванням вимог до системи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки щодо своєчасного та адекватного реагування на виклики і загрози зовнішньоекономічній безпеці, джерелами яких є глобальні трансформації та динамічне безпекове середовище України.

Здобувачкою акцентовано увагу на практичному аспекті дисертації, зокрема щодо того, що основні теоретико-методологічні положення, практичні пропозиції та рекомендації, що містяться в дисертації, можуть становити основу для обґрунтування й розроблення заходів щодо удосконалення системи діяльності органів публічної влади у сфері зовнішньоекономічної безпеки України з урахуванням позитивного досвіду держав-членів ЄС у сфері демократичного управління сектором безпеки. Вони можуть бути також корисними в роботі органів законодавчої та виконавчої влади, під час підготовки проєктів законів та інших нормативних актів з питань подальшої розбудови механізму публічного управління  зовнішньоекономічної безпеки  України.

Теоретичні положення дослідження, його узагальнення, висновки і рекомендації можуть бути використані в навчальному процесі: під час написання навчальних посібників та підручників, читання курсу лекцій з проблем публічного управління національною безпекою. Дисертаційна робота в цілому може бути корисною для проведення подальших наукових розвідок з актуальних проблем удосконалення системи публічного управління національною безпекою України.

Особлива подяка висловлюється офіційним опонентам, серед яких були провідні вітчизняні науковці: Ольга Борисенко – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів, Валерій Воротін – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління Навчально-наукового інституту сталого розвитку територій Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Тамара Іванова – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України».

Велика подяка висловлюється установам, що надали відгуки на реферат дисертації: Київському національному економічному університету імені Вадима Гетьмана, Національному авіаційному університету, Національному університету «Одеська політехніка», ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» за підтримку вітчизняної науки задля перемоги України.

Окрема подяка висловлюється за організацію, супроводження процесу захисту дисертації Вченому секретареві Науково-дослідної частини Науково-консультаційного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Наталії Караульній.

-----------------------------------------------------


Особливої уваги заслуговує прикінцеве слово Вікторії Іванової:


…минулим поколінням…

  •   …світла пам’ять нашим предкам, які створювали історію України та усім героям, які здобули славу та вічне життя в бою, присвятивши його волі та перемозі, надавши нам з вами можливість продовжувати та втілювати їх ідеї в життя укріплюючи тили та розбудовуючи нашу державність…

…теперішнім та майбутнім поколінням…

  •   …дякуємо Богу за країну, де ми живемо та усім хто боронить її безпеку захищаючи наш спокій; за події та людей на життєвому шляху,  які формують світосприйняття та посилюють бажання бути корисними Україні і суспільству.
  •   …пошана, любов і вдячність батькам.
  •   …гаряча вдячність близьким, друзям, вчителям, наставникам, колегам та науковцям, випускаючій кафедрі глобальної та національної безпеки та її талановитим ученим.

 

Окрема щира подяка Ларисі Комасі, директору Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Адже Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка і надалі в рамках спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування» та 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» і надалі формує команду управлінців для повоєнної відбудови України, які вже сьогодні забезпечують надійні тили Україні в такі особливі часи!З Богом, знаннями та любов'ю разом до перемоги з усвідомлення того, що ми маємо єднатися в мирі і злагоді для посилення міцності та розквіту нашої ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ.


СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

photo gallery (hide/show)