НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
УКР   ENG
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
           Про заочно-дистанційну форму навчання

В Національній академії державного управління при Президентові України з 2003 року запроваджено заочно-дистанційну форму навчання.

 

ПОЛОЖЕННЯ про заочно-дистанційну форму навчання в Національній академії

 

Заочно-дистанційне навчання є формою організації освітнього процесу та реалізується на основі поєднання основних засад заочної форми підготовки та використання дистанційного навчання як освітньої технології.

 

Впровадження технологій дистанційного навчання дозволяє модернізувати традиційну модель заочної форми навчання відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства та досягти таких переваг:

  •  скорочення терміну очних сесій (до 1 тижня);
  • рівномірний ритмічний розподіл навчального навантаження протягом семестру та підвищення якості та ефективності навчання;
  • повне забезпечення слухача електронними навчально-методичними, інформаційними матеріалами, необхідними для опанування освітньої програми;
  • навчання у своєму темпі, відповідно до своїх особливостей та можливостей, в сприятливих для себе умовах, без відриву від основної діяльності (дистанційно);
  • постійний консультативний супровід навчання слухачів з боку викладачів протягом всього періоду навчання.

Основні засади організації навчання за заочно-дистанційною формою:

§  реалізація в умовах віддаленості слухача і викладача за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

§  наявність установчої очної сесії та підсумкового очного контролю з кожної навчальної дисципліни;

§  мінімально можливі терміни та кількість очних сесій, максимально повне забезпечення слухачів навчальними, методичними та інформаційними ресурсами, необхідними для досягнення навчальних цілей;

§  високий рівень практичної спрямованості навчальних дисциплін, що вивчаються;

§  потижневе планування навчальної діяльності слухача та визначення оцінки для кожного виду діяльності;

§  постійний контакт між слухачами, викладачами та організаторами;

§  керованість навчальної діяльності.

 

Навчання за заочно-дистанційною формою проводиться за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів (контрактів) між Національною академією та юридичними і фізичними особами.

 

Прийом на заочно-дистанційну форму навчання здійснюється згідно із загальними нормами чинного Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Навчальний процес здійснюється під час очних сесій та у міжсесійний період. Загальний тривалість навчання становить 16 місяці (4 триместри).

 

Очні сесії (тривалістю 1 тиждень) призначаються для:

  • проведення ознайомчих заходів стосовно загальних питань організації дистанційного навчання;
  • проведення запланованих аудиторних лекційний занять;
  • проведення консультацій та очного підсумкового контролю успішності засвоєння програм дисциплін, що вивчалися.

 

У міжсесійний період (12 тижнів) слухачі навчаються дистанційно без відриву від основної діяльності, що дає змогу безпосередньо реалізовувати набуті знання, вміння та навички у практичній роботі.

 

Основними видами навчальних занять за заочно-дистанційною формою у міжсесійний період є:

o        самостійне опанування слухачами теоретичного матеріалу (включаючи самоконтроль),

o        практичні заняття,

o        поточне тестування

o        консультації.

Реалізація навчальних занять у міжсесійний період здійснюється дистанційно за допомогою сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Слухачі заочно-дистанційної форми забезпечуються комплектами електронних навчально-методичних матеріалів, що включають:

§     опорні конспекти лекцій,

§     методичні рекомендації  для слухачів,

§     електронну бібліотеку,

§     презентації, відеролики,

§     словники та ін.

Для управління навчальним процесом та забезпечення слухачів навчально-методичними матеріалами застосовується спеціалізоване програмне забезпечення - Система дистанційного навчання. Всі слухачі мають авторизований доступ до системи за своїми логінами і паролями.

Слухачам, які навчаються за заочно-дистанційною формою, потрібно мати лише доступ до Інтернету та достатньо володіти сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями (Інтернет; електронна пошта тощо) на рівні звичайного користувача.

Основні вимоги щодо організації заочно-дистанційного навчання для слухачів:

v   обов'язкова присутність слухачів на очних сесіях;

v   складання підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни тільки в очному форматі;

v   дотримання термінів виконання всіх видів навчальних дисциплін;

v   своєчасне інформування про проблеми, які заважають навчальному процесу;

v   індивідуальне виконання практичних завдань з орієнтацією на власні професійні інтереси;

v   дотримання потижневих розкладів;

v   особиста відповідальність за оцінку.

Особи, які навчаються за заочно-дистанційною формою, мають правовий статус слухача заочної форми навчання, і на них поширюються всі права, обов'язки та пільги, що передбачені чинним законодавством України для осіб, які навчаються без відриву від виробництва.

Під час навчання слухачі мають право безоплатно користуватися аудиторіями, кабінетами, бібліотеками, Центром дистанційного навчання, брати участь у роботі симпозіумів, конференцій, навчальній і науковій діяльності Національної академії на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку Національної академії.

Іногороднім слухачам, які навчаються за державним замовленням, на час сесійного навчання надається місце для проживання у гуртожитках Національної академії.

Програмно-методичне, нормативно, організаційно-технічне та технологічне забезпечення освітнього процесу за заочно-дистанційною формою здійснюють працівники Центру дистанційного навчання Національної академії.

 Центр дистанційного навчання
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ