УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИKафедра глобальної та національної безпеки


СКЛАД КАФЕДРИ


ВИДАННЯ КАФЕДРИ


ВІДЕОМАТЕРІАЛИ


КОНТАКТИ КАФЕДРИ

Про кафедру:

Кафедра глобальної та національної безпеки є потужним науково-педагогічним колективом в складі Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби, що об’єднує спеціалістів високої кваліфікації, здатних забезпечити необхідну якість навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Колектив кафедри налічує 9 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких – 4 професори та 5 доцентів.

Кафедра є колективом високоосвічених професіоналів, спроможних адекватно реагувати на виклики та загрози національній безпеці Україні в сучасних умовах державотворення, а відтак швидко адаптуватися до викликів, зумовлених необхідністю підготовки компетентних професіоналів для системи публічного управління та адміністрування. З огляду на викладене, діяльність науково-педагогічного колективу кафедри спрямована на системний аналіз комплексних проблем у сфері глобальної та національної безпеки та впровадження його результатів в навчальний процес при підготовці фахівців для системи публічного управління та державної служби.

Діяльність колективу кафедри отримала високу оцінку на державному та міжнародному рівнях, її науково-педагогічні працівники мають нагороди від органів державної влади.

Історія кафедри:

Кафедра глобальної та національної безпеки була створена 22 березня 2021 року у структурі Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ імені Шевченка у процесі реорганізації Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ при Президентові України), але її історія починається ще на початку ХХІ століття. У своєму становленні та розвитку кафедра пройшла три етапи, в межах яких змінювалися її структура та функціональні завдання.

Перший етап розвитку кафедри розпочався 28 вересня 2000 року створенням кафедри національної безпеки НАДУ при Президентові України. Науково-педагогічний персонал кафедри брав активну участь в розробці освітніх програм у галузі знань “Державне управління” (зокрема, у 2002 р. була запроваджена спеціалізація “Державне управління у сфері національної безпеки” в межах спеціальності “Державне управління”). При цьому переважна частина викладачів кафедри мала значний досвід науково-педагогічної роботи, а також практичної роботи в органах державної влади, у тому числі на стратегічному рівні управління. Вони залучались до розробки перших керівних документів у сфері національної безпеки України, зокрема Стратегії національної безпеки та Концепції реформування Збройних Сил України.

Динаміка сучасних суспільних процесів у країні та світі, актуалізація потенційних викликів та загроз реалізації національних інтересів України зумовили необхідність удосконалення системи професійної підготовки кадрів для забезпечення національної безпеки. За дорученням Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оброни України у 2008 році професорсько-викладацьким складом кафедри були обґрунтовані концептуальні засади запровадження в Україні нової спеціальності у галузі знань “Державне управління”, а саме: “Державне управління у сфері національної безпеки” (освітній рівень - “магістр”). У 2008 році встановленим порядком була затверджена відповідна освітня програма підготовки фахівців-управлінців за спеціальністю «Державне управління у сфері національної безпеки”. У цьому ж році НАДУ при Президентові України отримала ліцензію на підготовку вказаних фахівців, а кафедра національної безпеки була визначена як випускаюча з цієї спеціальності за всіма формами навчання (денною, заочною, вечірньою). Водночас в межах спеціальності було запроваджено такі спеціалізації: “Стратегічне управління у сфері національної безпеки”, “Державні механізми забезпечення політичної безпеки”, “Державні механізми забезпечення економічної безпеки”.

Другий етап організаційного розвитку кафедри (2014 – 2021 рр.) розпочався з об’єднання кафедри національної безпеки та кафедри європейської інтеграції (була створена в НАДУ при Президентові України у 1999 році). Місією нової кафедри, яка отримала назву  кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, стало дослідження актуальних проблем публічного управління у сфері національної безпеки та європейської інтеграції й підготовка на основі результатів вказаних досліджень відповідних фахівців-управлінців. З цією метою починаючи з 2016 року кафедра здійснює підготовку фахівців-управлінців другого освітнього рівня (“магістр”) за спеціалізаціями “Публічне управління у сфері національної безпеки” та “Європейська інтеграція”.

Третій етап в історії кафедри розпочався у березні 2021 року, коли у структурі Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ імені Шевченка у процесі реорганізації НАДУ при Президентові України було створено кафедру глобальної та національної безпеки.

Очільники кафедри:

Першим завідувачем кафедри у 2000 році був кандидат філософських наук Циганов Віктор Васильович. Впродовж 2001-2016 р.р. кафедру очолював доктор наук з державного управління, проф., заслужений діяч науки і техніки України Ситник Григорій Петрович. З кінця 2016 р. і до реорганізації НАДУ при Президентові України, кафедру глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою очолював кандидат юридичних наук Мельник Юрій Віталійович. На цей час завідувачем кафедри глобальної та національної безпеки є Ситник Григорій Петрович.

Видатні особистості, які працювали на кафедрі:

В різний час викладачами кафедри були знані державні діячі, науковці у сфері національної безпеки та фахівці-управлінці, зокрема:

  • Марчук Євген Кирилович, кандидат юридичних наук, генерал армії України, який в різні роки займав посади Прем’єр-міністра, Секретаря РНБО України, Міністра оборони України, Голови Служби безпеки України;
  • Горбулін Володимир Павлович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, на цей час перший віцепрезидент НАН України, який в різні роки займав посади Секретаря РНБО України, директора Національного інституту стратегічних досліджень, радника Президента України з питань національної безпеки;
  • Кулик Зіновій Володимирович, кандидат історичних наук, видатний український тележурналіст, який започаткував одне із перших всеукраїнських україномовних щотижневих видань - суспільно-політичний журнал «Політика і культура» (ПіК) та обіймав, зокрема, посади: міністра Міністерства інформації, заступника секретаря РНБО України, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення.
  • Шкідченко Володимир Петрович, кандидат воєнних наук, генерал армії України, який в різні роки займав посади Міністра оброни України,  Начальника Генерального штабу Збройних Сил України, заступника Глави місії України при НАТО з військових питань;
  • Крутов Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, генерал-лейтенант Служби безпеки України, який в різні роки займав посади першого заступника Секретаря РНБО України, першого заступника Голови Служби безпеки України, керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, першого керівника української «Альфи»;
  • Романченко Ігор Сергійович, доктор воєнних наук, професор, начальник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, генерал-лейтенант;
  • Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, який у різні часи займав керівні посади, пов’язані із забезпеченням національної безпеки, зокрема,був першим заступником голови Державного комітету інформатизації України, головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, директором Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України;
  • Суходоля Олександр Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, який обіймав посаду заступника Голови Державного комітету по енергозбереженню України, заступника керівника управління в РНБО України, а на цей час є завідувачем відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень.

Цікаві факти:

Впродовж 2010-2017 років (до скасування підготовки фахівців за спеціальністю “Державне управління у сфері національної безпеки” – у зв’язку із затвердженням у 2015 році Кабінетом Міністрів України нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти), професорсько-викладацьким складом кафедри національної безпеки за участі інших кафедр та провідних фахівців України у сфері національної безпеки було підготовлено майже 500 магістрів державного управління у сфері національної безпеки. Значна частина із них сьогодні обіймає керівні посади у системі публічного управління та адміністрування. Серед них, зокрема: Чечоткін Микола Олександрович – Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій, генерал-полковник служби цивільного захисту; Поліщук Олександр Миколайович – заступник Міністра оброни України генерал-майор запасу; Романченко Ігор Сергійович, доктор воєнних наук, професор, начальник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, генерал-лейтенант.

Зусиллями професорсько-викладацького складу кафедри було виконано низку науково-дослідних робіт (НДР) та підготовлено й видано монографічні дослідження і підручники, які відіграли суттєву роль у розвитку теорії і практики публічного управління у сфері національної безпеки. Серед них, зокрема, монографії: «Концептуальні основи функціонування системи державного управління забезпеченням національної безпеки» та «Теоретико-методологічні засади паспортів загроз національній безпеці України» (2012 рік), а також підручники: «Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади)» (2012 рік) та «Глобальна та національна безпека» (2016 рік).

Крім того, вперше в Україні було розроблено Комплексну методику оцінки загроз державі у внутрішньополітичній сфері у межах НДР, яка була виконана на замовлення РНБО України у 2013 році.

Варто зазначити, що професорсько-викладацький склад кафедри приймає активну участь у підвищенні своєї кваліфікації. Так, проф. Ситник Г.П., доц. Марутян Р.Р. та доц. Шипілова Л.М. свого часу навчалися та пройшли стажування у європейському Центрі досліджень проблем безпеки імені Джорджа С. Маршалла розташованого у Гарміш-Партенкірхені (Німеччина). Суттєва роль у вирішенні вказаного завдання належить щорічному науково-практичному семінару «Виклики та загрози безпеці України у ХХІ столітті: проблеми та шляхи їх розв’язання».

Сьогодення, плани на майбутнє, перспективи розвитку:

Науково-педагогічний колектив кафедри вважає своєю місією формування у випускників Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка знань, умінь, навичок та стратегічного мислення, необхідних при виконанні організаційних, консультативно-дорадчих, аналітичних та інших управлінських функцій, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки на глобальному, національному та регіональному рівні. В цьому контексті принципово важливим є сприяння кафедри інтеграційним процесам, зокрема, процесу європейської інтеграції, модернізації безпекової складової системи публічного управління та адміністрування та інституту державної служби, що зумовлює один із визначальних напрямів її діяльності.

З огляду на це на даний час зусилля професорсько-викладацького складу кафедри спільно з іншими кафедрами зосереджені на модернізації освітніх та освітньо-наукових програм спеціальності 281 - «Публічне управління та адміністрування», які мають враховувати запити до нового покоління державних службовців. Основне завдання кафедри вбачається у формуванні у здобувачів вищої освіти знань та практичних навичок, необхідних для вирішення ними проблемних питань у сфері національної безпеки. Передусім йдеться про освітні програми «Публічне управління та адміністрування» (для державних службовців за замовленням Національного агентства України з питань державної служби), «Парламентаризм та парламентська діяльність» і «Місцеве самоврядування» (другий освітній рівень – магістр).

Принципово важливим є й виконання завдання щодо нарощування освітнього та наукового потенціалу кафедри. З цією метою напрацьовуються концептуальні підходи та освітні програми, які дозволять запровадити встановленим порядком підготовку в Навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби фахівців-управлінців за спеціальністю 256 -«Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)». Йдеться як про перший (бакалаврський), так і другий (магістерський) рівні вищої освіти за вказаною спеціальністю. Саме у руслі виконання цього завдання вбачаються перспективи подальшого розвитку кафедри та нарощування її наукового та освітнього потенціалу.

 

Освітні та освітньо-наукові програми:

У 2020-2021 навчальному році кафедра забезпечувала викладання навчальних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування». Серед них: “Глобалізація та політика національної безпеки” (обов’язкова компонента освітньої програми) та дисципліни вибіркових компонент (спеціалізації: «Публічне управління у сфері національної безпеки» та спеціалізації: «Європейська інтеграція»). Серед вибіркових дисциплін: “Стратегічне управління у сфері національної безпеки”; “Методи реагування на загрози національної безпеки”»; “Механізми забезпечення інформаційної безпеки”; “Механізми забезпечення соціальної та гуманітарної безпеки”; “Основи європейської інтеграції”; “Правова та інституційна система ЄС”; “Механізми управління та адміністрування політик ЄС”; “Організація співробітництва України з ЄС”.

Навчально-методична робота:

Для навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін впродовж останніх п’яти років професорсько-викладацьким складом кафедри було підготовлено: підручників – 2, навчальних та навчально-методичних посібників, словників-довідників – 5. Водночас постійно оновлюється зміст робочих навчальних програм (всього – 9). Суттєва роль у вказаному забезпеченні належить і науковим публікаціям у наукових фахових виданнях, яких вийшло за вказаний період близько 100 та щорічному науково-практичному семінару «Виклики та загрози безпеці України у ХХІ столітті: проблеми та шляхи їх розв’язання», предметом обговорення на якому, як правило, є актуальні проблеми теорії та практики публічного управління та адміністрування у сфері національної безпеки.

Науково-дослідна робота:

На кафедрі постійно виконуються дослідження актуальних проблем публічного управління та адміністрування у сфері національної безпеки. Так, за останні п’ять років силами професорсько-викладацького складу, докторантів та аспірантів кафедри років були виконані наступні НДР: “Методологія стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності” (2016-2017 рр.); “Російська агресія проти України: державно-управлінські аспекти протидії у гібридній війні” (2018 р.); “Входження України до Європейського та Євроатлантичного просторів як гарантія забезпечення національної безпеки” (2019-2021 рр).

За цей же період на кафедрі були проведено низку досліджень, наслідком яких став захист 28 дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук (4) та кандидата наук з державного управління (24).

На цей час на кафедрі здійснюють дисертаційні дослідження 2 докторанти та 32 аспіранти.

Проєктна та міжнародна діяльність:

Кафедра бере активну участь у проєктній та міжнародній діяльності. Так, у 2013-2016 р.р. було реалізовано проект «Підвищення популярності та привабливості європейських студій в Україні», згідно грантової угоди № 2013-4015/001-001, укладеної між НАДУ при Президентові України та Європейською комісією в особі Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури. За результатами реалізації проєкту було розроблена робоча навчальна програма дисципліни “Європейська інтеграції та міжнародна співпраця”, проведено ряд міжнародних конференцій та круглих столів, підготовлені та видані монографія і навчальний посібник.

Професорсько-викладацький склад та аспіранти кафедри також беруть активну участь в проєктах, пов‘язаних із питаннями європейської інтеграції та національної безпеки, зокрема, у проекті Association4U, який підтримує формування та посилення спроможності публічної адміністрації в Україні щодо розроблення та реалізації ключових реформ, обумовлених Угодою про асоціацію та Договором про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також у індивідуальних грантових програмах «Модуль Жана Моне».

На цей час кафедра долучилась до участі у вітчизняному конкурсі, оголошеному Національним фондом досліджень України, «Наука для безпеки людини і суспільства» з темою: «Інфодемія в умовах пандемії: виклики та загрози».

Співпраця:

Кафедра на основі підписаного Меморандуму про співпрацю взаємодіє з Міжнародним центром оборони і безпеки (ICDS) (Естонія, Таллінн), який є провідним аналітичним центром не тільки в Естонії, а й у всіх країнах Балтії, що спеціалізується на тематиці оборони, безпеки і зовнішньої політики.

 

[ENG PAGE]

ПОШИРИТИ
Наповнення, технічне супроводження та підтримка: "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com