УКР    ENG
      


ПОПУЛЯРНІ СТОРІНКИ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | Видавничий доробок НПП ННІ ПУДС | 

ВИДАВНИЧИЙ ДОРОБОК НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Науково-педагогічні працівники ННІ ПУДС продовжують тримати науковий фронт.
      У рамках ініціативи з активізації наукових досліджень актуальних проблем публічної політики, національної безпеки в контексті викликів та загроз глобалізації фахівцями  Навчально - наукового інституту публічного управління та державної служби забезпечено підготовку та публікацію підручників,   монографій, навчальних посібників.
   У контексті реалізації ОПП «Публічне управління та урядування» і ОПП «Національна безпека» в Навчально - науковому інституті публічного управління та державної служби опубліковано низку наукових та навчально- методичних видань:

Колективний підручник «Глобалізаційні виклики сучасності» / авт. кол.: Л. Комаха, І. Алєксєєнко, В. Гура, Г. Ситник, Н. Клименко, Є. Таран та ін.; за заг. ред. Л. Комахи. - К.: ВПЦ « Київський університет», 2022.- 350 с.

 

У виданні комплексно досліджено теоретико-методологічні, правові та прикладні аспекти глобалізаційних викликів сучасності. Розглянуто проблеми трансформації функцій та суверенітету держави під тиском діяльності нових акторів міжнародного політичного простору, визначено пріоритети забезпечення національної безпеки України в контексті сучасних глобалізаційних викликів. Підручник укладено відповідно до затвердженої робочої програми навчальної дисципліни «Глобалізаційні виклики» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти у ЗВО ІІІ–ІV рівнів акредитації.
Для магістрів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, а також державних службовців і працівників сектору безпеки.

«Елітознавство»: підручник / кол. авт.; за ред. В. А. Гошовської, Л. Г. Комахи. 2-е видання, перероблене та доповнене. Київ: Вид-во « Центр учбової літератури», 2022.- 220 с.

 

На сучасному етапі розвитку України саме політична та управлінська еліта мають бути відповідальними за долю нашої країни як незалежної демократичної держави. Відповідно друге видання, перероблене та доповнене, підручника «Елітознавство», підготовленого кафедрою парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка – надзвичайно актуальна подія, важлива не лише з науково-теоретичної, але й практичної точки зору.
  У підручнику за редакцією доктора філософських наук, професора Комахи Л. Г. та доктора політичних наук, професора Гошовської В. А. розкрито наукові погляди про еліти в ретроспективі світового політичного розвитку, висвітлено елітогологічні концепції та ідеї, основні вектори елітологічних досліджень українських науковців кінця ХХ — початку ХХІ ст., розкрита сутність політичної еліти й сучасні тренди її розвитку в сучасних глобалізаційних умовах.
  Колектив авторів – члени Наукової школа вітчизняного парламентаризму, перевидаючи цей підручник для магістрів, сподівається, що саме студентство знайде заохочення та надію збагатитися поданими у ньому напрацюваннями про еліти – тим, що так необхідно в цьому нелегкому житті, окутаному війною.
Підручник підготовлений для здобувачів освітньої програми «Парламентаризм і парламентська діяльність» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», а також для професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади в системі підвищення кваліфікації та їхньої самоосвіти.

 

Читати

Електронна колективна монографія «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього» / авт. кол.: Л. Комаха, І. Алєксєєнко, В. Гошовська, В. Колтун, Р. Марутян та ін.; за заг. ред. Л. Комахи, І. Алєксєєнко. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2022.- 976 с.

 

До написання монографії долучилися НПП всіх кафедр інституту.
У монографії проаналізовано актуальні питання розвитку урядування, які постали перед Україною і світом в умовах глобалізації.
Досліджено явище парламентаризму як особливої системи публічного управління. Значну увагу приділено проблемам управління територіальним розвитком в умовах глобальних трансформацій.
Висвітлено питання забезпечення національної безпеки в сучасних умовах.
Розглянуто проблеми глобалізації та трансформації держави, а також формування нової публічної служби в контексті сучасних викликів.
Для студентів, викладачів, аспірантів та практичних спеціалістів.

 

УДК 32:351/354]:316.42

Корчак Н.М., Обушна Н.І. Навчальний посібник «Управління проектами в публічній сфері»: навчальний посібник. Київ: Вид-во «Каравелла», 2022. 272 с.

 

У навчальному посібнику систематизовано наукові знання з методології управління проєктами і програмами в публічній сфері як прогресивного інструментарію забезпечення результативності й ефективності публічного управління на всіх його рівнях. Зокрема: проаналізовано теоретичні основи проєктного менеджменту в публічній сфері; узагальнено особливості розробки та реалізації проєктів і програм у публічній сфері та принципи, підходи й інструменти їх адміністрування (у т.ч.: проєктів/програм державноприватного партнерства, державно-цільових, соціальних, територіального розвитку, міжнародної технічної допомоги та ін.); розкрито роль і базові принципи грантрайтингу в публічній сфері. Видання також вміщує глосарій найбільш вживаних термінів у сфері публічного управління на засадах проєктного менеджменту. Навчальний посібник може бути корисним студентам, які навчаються за освітньопрофесійними програмами за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», науковій спільноті, фахівцям зі сфери публічного управління та адміністрування, політичним і громадським діячам та загалом усім заінтересованим у розбудові України як процвітаючої держави.

 

Читати

Управління містом : підручник / Л. Г. Комаха, В. С. Колтун, Ю. Ф. Дехтяренко та ін. ; за заг. ред. Ю. Ф. Дехтяренко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2023. 464 с.

 

Розглянуто теоретико-методологічні та практичні питання особливої форми публічної влади міських територіальних громад, конституційно-правові засади, матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування. Досліджено процеси економічного, соціального та екологічного розвитку міста, роль системи стратегічного планування у сталому підвищенні ефективності функціонування міського господарства, інфраструктурного та фінансового забезпечення розвитку міста. Визначено проблеми екологізації міського розвитку та запобігання надзвичайним ситуаціям, ревіталізації та брендингу міста.

Для студентів, аспірантів, докторантів і викладачів закладів вищої освіти, фахівців органів державного управління та місцевого самоврядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління розвитком міста.

 

ISBN 978-966-933-233-2


ТАКОЖ  НАУКОВЦІ ІНСТИТУТУ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬТак завідувач кафедри глобальної та національної безпеки ННІ ПУДС д.держ.упр., професор, заслужений діяч науки і техніки та Президент громадської організації «Академія національної безпеки» Ситник Г.П. виступив в якості рецензента двох наукових праць, присвячених проблемам підвищення ефективності оборонного менеджменту, а саме:

  • монографії Саганюка Ф.В., Устименка О.В., Мудрака Ю.М., Павленка В.І. «Оборонний менеджмент: управління процесами», в якій викладені новітні підходи до вдосконалення оборонного менеджменту та наближення його до стандартів НАТО. Авторами надано методичні та практичні рекомендації та витяги із законодавчих та інших нормативно-правових актів;
  • монографії Саганюка Ф.В., Устименка О.В. «Оборонний й менеджмент: управління ризиками», в якій  викладені оптимальні підходи до вдосконалення оборонного планування у Збройних Силах України та інших складових сил оборони шляхом підвищення ефективності управління ризиками з урахуванням вимог сучасності та принципів та стандартів НАТО. Авторами надано методичні рекомендації та практичні варіанти управління ризиками в сучасних умовах.
Матеріали обох наукових праць будуть використані під час викладання дисциплін, передбачених освітніми програмами за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності).

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com