УКР    ENG
      

Видання кафедри


КАФЕДРА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ


 

Читати

Основи вітчизняного парламентаризму : піруч. для. студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / за заг. ред. В. А. Гошовської. К. : НАДУ, 2012. Т. 1. 408 с.

 

У першому томі підручника розкриваються концептуальні положення основних теорій, течій, напрямів розвитку вітчизняного парламентаризму; становлення та функціонування парламенту в Україні як системи забезпечення законодавчої гілки влади, унормування політики держави в різних сферах. Розглядаються основні тенденції та закономірності розвитку вітчизняного парламентаризму; місце Верховної Ради України серед інших державних інституцій; державно-управлінські функції парламенту та його взаємовідносини з іншими суб’єктами державного управління.
Для студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку вітчизняного парламентаризму.

 

ISBN 978-966-619-309-7

 

Читати

Основи вітчизняного парламентаризму : піруч. для. студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / за заг. ред. В. А. Гошовської. К. : НАДУ, 2012. Т. 2. 340 с.

 

У другому томі підручника розкриваються різноаспектні актуальні питання політичної діяльності сучасного парламенту, зокрема: політичні еліти та політичне лідерство; політико-правові діяльність і політичні технології; лобізм у парламентській діяльності; прикладна психологія парламентаризму; комунікації та політична конфліктологія у парламентській діяльності; політична аналітика та електоральна кратологія.
Для студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку вітчизняного парламентаризму.

 

ISBN 978-966-619-312-7

 

Читати

Механізми запобігання політичній корупції в органах представницької влади України : монографія / авт. кол. : В. А. Гошовська [та ін.] ; за ред. В. А. Гошовської. Київ : НАДУ, 2021. 300 с. (Наукова школа вітчизняного парламентаризму. Серія «Бібліотека народного депутата»)

 

У монографії здійснено теоретико-методологічне обґрунтування засад дослідження причин появи та підстав для відтворення політичної корупції в органах представницької влади, висвітлено сукупність механізмів запобігання цьому явищу. Запропоновано інструменти для оцінювання діяльності представницьких органів влади різних рівнів.
Розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників, здобувачів освітніх та освітньо-наукових програм підготовки магістрів та докторів філософії зі спеціальностей (281) «Публічне управління та адміністрування» та (052) «Політологія», народних депутатів України, депутатів місцевих рад, широке коло зацікавлених осіб у розвитку представницької влади в Україні. Може бути використана при розробці єдиного кваліфікаційного іспиту з підготовки магістрів зі спеціальності (281) «Публічне управління та адміністрування».

 

ISBN 978-966-619-437-7

 

Читати

Механізми запобігання політичній корупції в представницьких органах влади : навч.-метод. посіб. / авт. кол. : В. А. Гошовська [та ін.] ; за ред. В. А. Гошовської. Київ : НАДУ, 2020. 288 с. (Наукова школа вітчизняного парламентаризму. Серія «Бібліотека народного депутата»)

 

Навчально-методичний посібник присвячений висвітленню механізмів запобігання політичній корупції в представницьких органах влади: політико-правового, управлінського, кадрового, організаційного, інформаційно-комунікаційного. Аналізуються інструменти оцінювання діяльності представницьких органів влади, тобто колективних постійно або періодично діючих виборних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Розрахований на здобувачів вищої освіти у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», викладачів, депутатів усіх рівнів, а також усіх, хто цікавиться проблемами запобігання та протидії політичній корупції в представницьких органах влади.

 

ISBN 978-966-619-426-1

 

Читати

Парламентаризм: підручник. 2-ге вид., допов. й розшир. / В. А. Гошовська та ін. Київ: НАДУ, 2019. 704 с.

 

У другому виданні, доповненому й розширеному, підручника подано основні концепції і теорії парламентаризму як основи демократичного розвитку держави у вітчизняній ретроспективі та з урахуванням міжнародного досвіду; основні етапи зародження й еволюції парламентаризму у світі – від античності до сучасності; сутність та особливості виборчого процесу, діяльності Верховної Ради України й народного депутата як представника політико-управлінської та парламентської еліти; глобальні проблеми парламентаризму і демократії у світі та Україні.
Досліджено інституційну спроможність парламенту, особливості парламентської діяльності, принципу поділу влади, демократичних виборів у конкурентному політичному середовищі. Розглянуто домінуючі вектори, тенденції та суперечності процесу впливу на інститути парламентаризму, держави і правової системи, державно-політичного устрою; політичних партій; політичної культури та політичної участі населення країни.
Підручник рекомендовано для магістрів, аспірантів та докторантів спеціальності «Публічне управління та адміністрування», широкого кола читачів, які зацікавлені дослідженням проблем публічного управління, законодавчої влади, парламенту.

 

ISBN 978-966-619-418-6

 

Читати

Політична корупція : опор. конспект лекцій / В. А. Гошовська. Київ : НАДУ, 2018. 100 с. (Наукова школа вітчизняного парламентаризму)

 

У конспекті лекцій розкрито підходи до визначення поняття «політична корупція», надано класифікацію цього феномена. Проаналізовано наслідки політичної корупції для суспільства та виділено основні елементи протидії їй на сучасному етапі розвитку людства. Особливу увагу зосереджено на теоретичних основах і методологічних підходах до вивчення політичної корупції в Україні та світі.
Для здобувачів освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», аспірантів, викладачів, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, державних службовців та загалом усіх, хто цікавиться проблемами подолання й запобігання корупції в сучасному світі та Українській державі.

 

УДК 328.185

 

Читати

Політична культура в забезпеченні єдності та консолідації українського суспільства : монографія / авт. кол. : В. А. Гошовська [та ін.] ; за ред. В. А. Гошовської. Київ : НАДУ, 2021. 144 с. (Наукова школа вітчизняного парламентаризму, Серія «Бібліотека народного депутата»)

 

Українське суспільство, виснажене системною кризою, потребує оновлення, трансформації основних політичних інститутів, прагне змінити економічну модель, викорінити корупцію, модернізувати систему освіти, охорони здоров'я тощо. Тому в науковому середовищі актуалізується обговорення численних труднощів і перешкод, що має подолати країна на шляху реформ, і термін «консолідація», у зв’язку з цим, є одним із найуживаніших.
Розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників, здобувачів освітніх та освітньо-наукових програм підготовки магістрів та докторів філософії зі спеціальностей (281) «Публічне управління та адміністрування» та (052) «Політологія», народних депутатів України, депутатів місцевих рад, широке коло зацікавлених осіб. Може бути використана при розробці єдиного кваліфікаційного іспиту з підготовки магістрів зі спеціальності (281) «Публічне управління та адміністрування».

 

ISBN 978-966-619-433-9

 

Читати

Політична участь як показник рівня політичної культури суспільства : практ. посіб. / авт.кол. : В. А. Гошовська [та ін.] ; за ре. В. А. Гошовської. Київ : НАДУ, 2021. 112 с. (Наукова школа вітчизняного парламентаризму. Серія «Бібліотека народного депутата»)

 

Посібник має прикладний характер, розкриває конкретні механізми реалізації права громадян на співучасть у процесах ухвалення, реалізації та моніторингу рішень органів публічної влади. Аналізуються особливості участі громадян у виборах, референдумах, у діяльності політичних партій та громадських організацій, органів місцевого самоврядування. Знаходять відображення питання участі громадян у політичних процесах шляхом звернення та петицій до органів влади, державно-приватного партнерства як форми політичної участі, протестних форм участі.
Розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників, здобувачів освітніх та освітньо-наукових програм підготовки магістрів та докторів філософії зі спеціальностей (281) «Публічне управління та адміністрування» та (052) «Політологія», народних депутатів України, депутатів місцевих рад, широке коло зацікавлених осіб з проблем розвитку демократії в Україні.

 

ISBN 978-966-619-435-3

ПОШИРИТИ
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
© Використано CMS програму керування сайтом PL-Web Editor від prog-line.com